EuroAf - Gde kvalitet susreće stil. Kompletno opremanje Vašeg doma!
Kralja Petra I 116, Bačka Palanka

Reklamacije

U našoj posvećenosti pružanju izuzetne usluge, razumemo važnost jasne i efikasne politike reklamacija. Naš cilj je da osiguramo da svaki kupac koji se suoči sa bilo kakvim problemom ili nezadovoljstvom u vezi sa kupljenim proizvodom ima pravo i mogućnost da izrazi svoju reklamaciju na brz i jednostavan način.

Verujemo u transparentnost i otvorenost u komunikaciji, te smo posvećeni brzom i pravednom rešavanju svih reklamacija, uzimajući u obzir prava i zadovoljstvo naših kupaca kao naš najviši prioritet.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena ili na drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija,telefonom, pisanim putem, elektronskim putem ili na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini ( kopija računa,slip i sl. ).

Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciju primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja , a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije , pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjavanje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešit reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje